Friday, December 2, 2011

Contest Trafik Free By Avi

Tags

Siapakah Avi? Artis ke?, Mejisteret ke?, Doktor ke?, atau mungkin Polis Hutan?, itu saya pon kurang pasti, jika anda ingin mengenali beliau, sila lawati blog beliau disini
Perkongsian Hot di Facebook adalah nama untuk blog beliau, saya rasa mungkin beliau cuba melakukan perkongsian pintar diantara blog dan facebook. Petang tadi, aku cek blog, then ada la Avi blog walking kat blog aku, so aku pon buat la kunjungan hormat balik kat blog dia, then terjumpa la post pasal Contest Trafik Free ni, then malam ni baru aku baca cara-cara nk join contest ni, dan aku terus wat post untuk join contest ni.

So kalau korang nak join contest ni boleh ~~ silakan klik di sini
Tarikh tutup penyertaan 5/12/2011